Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Giảng viên SIMULIA/Abaqus

Nguyễn Thế Thắng

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa – Chuyên ngành hóa lọc dầu.

Các đơn vị từng công tác
  • Công ty TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Vietnam
  • AES Việt Nam
Sử dụng thành thạo

SIMULIA Abaqus, 3DEXPERIENCE, Ansa, Hyper Mesh

Kinh nghiệm

2 năm trong mảng đào tạo SIMULIA Abaqus

Các chứng chỉ liên quan

SIMULIA Abaqus UFEA technical support