Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Giảng viên 3DEXPERIENCE

Nguyễn Sỹ Vương Duy

Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh.

Các đơn vị từng công tác
  • Viện HKVT Viettel
  • AES Việt Nam
Sử dụng thành thạo

CATIA V5, 3D EXPERIENCE, Inventor

Kinh nghiệm

4 năm trong mảng đào tạo CATIA V5, 3DEXPERIENCE

Các chứng chỉ liên quan

CATIA – Mechanical Engineering